ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
รายชื่อศิษย์เก่า
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 397.57 KB 44080
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.78 KB 44079
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 411.99 KB 44083
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 374.18 KB 44083
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.54 KB 48214
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.43 KB 48117
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.05 KB 48401
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2552 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.49 KB 48253
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121 KB 48279
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.91 KB 48379
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2549 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.66 KB 48403
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.98 KB 48173
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.17 KB 48310
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.67 KB 48210
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.68 KB 48295
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2544 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.85 KB 48484
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2543 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.88 KB 48221
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2542 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.23 KB 48441
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2541 มปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.32 KB 48422
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2541 มต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.95 KB 48349
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2540 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127 KB 48234
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2539 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.99 KB 48146
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2538 มปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.41 KB 48132
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2538 มต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.88 KB 48212
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2537 มปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.6 KB 48264
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2537 มต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.96 KB 48446
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2536 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.85 KB 48438
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2535 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.2 KB 48430
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2534 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.38 KB 48457
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2533 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.77 KB 48335
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2532 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.03 KB 48464
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2531 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.66 KB 48394
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2530 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.94 KB 48296
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2529 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.49 KB 48268
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2528 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.38 KB 48349
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2527 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.24 KB 48085
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2526 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.37 KB 48239
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2525 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.1 KB 48193
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2524 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.8 KB 48254
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2523 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.17 KB 48130
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2522 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.94 KB 48496
งานประกันคุณภาพ
ส่วนประกอบของ SAR Word Document ขนาดไฟล์ 29.73 KB 48098
SAR 61 ปรับปรุง 8 ก.ย.62 Word Document ขนาดไฟล์ 4.26 MB 48418
นโยบาย สพม40 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 48239
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 495.4 KB 48102
ประกาศ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา๒๕๖๑ Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 48390
ประกาศโรงเรียนโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 48398
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา2561 (SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 153.62 KB 48296
กลุ่มบริหารวิชาการ
แผนการจัดการเรียนรู้ คุณครูนิภาพร จันทร์ทรงกรด ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.12 MB 48143
แผนการจัดการเรียนรู้ คุณครูชยาภัสร์ ถองทอง RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.59 MB 48303
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 48410
หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 48541
หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Word Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 48490
หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 48460
หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 48547
ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 47.93 KB 48477
แผนการจัดการเรียนรู้ นายสราวุธ สิงห์โตทอง Word Document ขนาดไฟล์ 180.15 KB 48438
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.28 KB 48406
แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่และร่วมกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 763.34 KB 48480
จำนวนนักเรียน10มิย62 PNG Image ขนาดไฟล์ 120.31 KB 48251
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.52 MB 48234
ผลสอบโอเน็ต ปี 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.09 MB 48294
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.5 KB 48408
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 103.32 KB 48221
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 159.51 KB 48391
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 61.53 KB 48345
กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
รายชื่อครู1-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98.5 KB 48293
ตารางเวรยามประจำสถานที่ราชการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 342.7 KB 48271
คำสั่งเวรยามประจำสถานที่ราฃการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 235.17 KB 48267
โครงสร้างการบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 375.04 KB 48129
ประกาศคุรุสภา รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 48432
กลุ่มบริหารการเงิน
ประกาศเก็บเงินเค่าบำรุงการศึกษาโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 541.02 KB 48165
กลุ่มอำนวยการ
แบบฟอร์มการเขียนโครงการฯ Word Document ขนาดไฟล์ 22.43 KB 48368
ตราสัญลักษณฺโรงเรียน GIF Image ขนาดไฟล์ 115.55 KB 48499
ตราโรงเรียน GIF Image ขนาดไฟล์ 75.78 KB 48086