คณะผู้บริหาร

นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายณรงค์ พานทองคำ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

นายลำเนา จันทร์ทรงกรด
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสายฝน ถวิลไพร
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางศรธิกานต์ เทพคำดี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายสราวุธ สิงห์โตทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ