กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพิมพ์วิภา ปานไกร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชยาภัสร์ ถองทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางนิภาพร จันทร์ทรงกรด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายสราวุธ สิงห์โตทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2