คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายวรพงษ์ พรหมเดช
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญวิทย์ ชูแก้ว
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสายรุ้ง พาอั้ง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาริษา ธรรมเนียม
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐาณิฏา อินจันทร์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายวรชิต กันพรมมา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธา สาลิกา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณภัสร์ พิมพาพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธีร์ ก้อนคำ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิเดช ศรีรักษา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิมน จันเปา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเจนจิรา ตั้งเตชะเจริญกุล
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรอนงค์ ภูบุญทอง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายชนะพล ถิ่นการ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2